Thông báo mời thầu gói thầu : Sửa chữa cải, tạo nhà A6