Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật kiến trúc toàn Trường năm 2022