Liên hệ

Địa chỉ: P.101-P.103 Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3261.271 - Email: qttb@vimaru.edu.vn

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

Email

1

ThS. Nguyễn Quốc Trung

 

Phó Trưởng phòng Phụ trách

Phụ trách chung

0972.880.773

nqtrung@vimaru.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Văn Hưng 

 

Phó Trưởng phòng 

Phụ trách công tác Xây dựng, sửa chữa; Bảo trì, bảo dưỡng

0913.575.999

 

hungqttb@vimaru.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Ngọc Cường Chuyên viên Xây dựng, sửa chữa vật kiến trúc 0978.801.563 cuonghcth@vimaru.edu.vn

4

KS. Lê Văn Quyết

 

Chuyên viên

Bảo trì, sửa chữa. Quản lý giảng đường C1

0983.543.886

 

quyetlv@vimaru.edu.vn

 

         

5

KS. Lê Văn Bền

Chuyên viên

Quản lý máy chiếu, hệ thống nước. Quản lý giảng đường C2

0936.527.322

 

benlvqttb@vimaru.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Văn Vượng

 

Chuyên viên    

Quản trị tài sản, công tác mua sắm, quản lý website phòng

0986.729.586

 

vuongnv@vimaru.edu.vn

7

ThS. Lê Hồng Chinh

 

Chuyên viên    

Công tác văn thư, ISO, Kế hoạch-Tổng hợp

0936.626.426

 

 

chinhlhqttb@vimaru.edu.vn