Cơ cấu tổ chức

Phòng QTTB có 08 viên chức trong đó:

- 01 Phó Trưởng phòng Phụ trách

- 01 Phó Trưởng phòng

- 06 Chuyên viên

Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức cụ thể như sau:

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Quy chế làm việc của Phòng QT-TB)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

ThS. Nguyễn Quốc Trung

P.Trưởng phòng Phụ trách

Phụ trách chung

2

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P. Trưởng phòng

Phụ trách công tác Xây dựng, sửa chữa; Bảo trì, bảo dưỡng

3

ThS. Nguyễn Ngọc Cường

Chuyên viên

Tổ Xây dựng, sửa chữa

4

ThS. Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

Tổ Xây dựng, sửa chữa

5

ThS. Nguyễn Văn Vượng

Chuyên viên

Tổ Quản trị tài sản

6

ThS. Lê Hồng Chinh

Chuyên viên

Tổ Kế hoạch - Tổng hợp

7

KS. Lê Văn Quyết

Chuyên viên

Tổ Bảo trì, bảo dưỡng

Quản lý Giảng đường C1

8

KS. Lê Văn Bền

Chuyên viên

 Tổ Quản trị tài sản

Quản lý Giảng đường C2