Cơ cấu tổ chức

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Phòng QTTB có 08 viên chức trong đó:

- 01 Trưởng phòng

- 02 Phó Trưởng phòng

- 05 Chuyên viên

Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức cụ thể như sau:

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Quy chế làm việc của Phòng QT-TB)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

TS. Lại Huy Thiện

Trưởng phòng

Chuyên viên chính

Phụ trách chung

2

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P. Trưởng phòng 1 Chuyên viên

Phụ trách công tác Xây dựng, sửa chữa; Bảo trì, bảo dưỡng

3

ThS. Nguyễn Quốc Trung

P. Trưởng phòng 2 Chuyên viên

Phụ trách công tác Quản trị tài sản; Kế hoạch - Tổng hợp

4

ThS. Nguyễn Ngọc Cường

Chuyên viên

Tổ Xây dựng, sửa chữa

5

ThS. Nguyễn Văn Vượng

Chuyên viên

Tổ Quản trị tài sản

6

ThS. Lê Hồng Chinh

Chuyên viên

Tổ Kế hoạch - Tổng hợp

7

KS. Lê Văn Quyết

Chuyên viên

Tổ Bảo trì, bảo dưỡng

Quản lý Giảng đường C1

8

KS. Lê Văn Bền

Chuyên viên

 Tổ Quản trị tài sản

Quản lý Giảng đường C2