Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp lắp đặt Máy vi tính cho Phòng thực hành Khoa Máy tàu biển, Đóng tàu, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Công trình