THÔNG BÁO HOTLINE PHỤC VỤ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TÀI SẢN - THIẾT BỊ