Thông báo mời thầu gói thầu : Sửa chữa cải tạo nhà A5,