Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin Khu A - Giai đoạn 1