Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng cơ sở vật chất trong Trường; quản lý và giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện - nước - điện thoại; quản lý các phòng học, cảnh quan môi trường; theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và NCKH trong Trường.

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị và thiết bị trong Nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.

2. Lập kế hoạch công tác thường xuyên, hàng năm trình Hiệu trưởng quyết định tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức công tác quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản của Trường: cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, các phương tiện làm việc; đảm bảo điện, nước cho toàn Trường.

4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong toàn Trường.

5. Phối hợp thực hiện đảm bảo hệ thống mạng; máy móc, thiết bị tin học,… phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc và học tập trong toàn Trường.

6. Quản lý, hướng dẫn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ, tiết kiệm điện, nước.

7. Hàng năm lập dự trù kinh phí: mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, bảo hiểm phòng chống cháy nổ…

8. Tham gia Hội đồng về quản lý nhà đất, đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản; đấu thầu mua sắm hàng hóa; kiểm kê, thanh lý tài sản; phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão, lũ của Trường.

9. Tham gia Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở vật chất.

10. Hàng năm phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định.

11. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc, quy định của nhà nước.

12. Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của nhà nước.

13. Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định của nhà nước.

14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà trường.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.