Quyết định 1181/QĐ-ĐHHHVN ngày 29/6/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam