Phòng thực hành Trắc địa và thực hành thiết bị báo hiệu

Phòng thực hành Trắc địa và thực hành thiết bị báo hiệu, Khoa Công trình đặt tại P.304,  Nhà A9-2, khu Hiệu bộ, các trang thiết bị thực hành được Nhà trường trang bị và từ các nguồn dự án: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Khoa Công trình” nguồn vốn Ngân hàng thế giới, năm 2002; “Hỗ trợ thiết bị báo hiệu hàng hải phục vụ công tác đào tạo của Bộ môn An toàn đường thủy” từ nguồn vốn phúc lợi của Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam năm 2003.

Chức năng khai thác

Phòng thực hành phục vụ đào tạo thực hành các môn học: Trắc địa phổ thông, Trắc địa cao cấp, Đo đạc biển, Thiết bị báo hiệu với lưu lượng: 15sv/buổi.

Phòng thực hành có chức năng chính như sau:

- Khảo sát lập bình đồ địa hình trên cạn một số khu vực nội thành và lân cận TP Hải Phòng;

- Khảo sát và lập bình đồ địa hình phục vụ thiết kế kỹ thuật công trình thủy của một số công ty sửa chữa đóng mới tàu, các bến cảng, cầu tàu…;

- Khảo sát bình đồ độ sâu và thiết kế nạo vét một số luồng hảng hải và luồng vào cảng cá;

- Thành lập lưới khống chế địa hình;

- Thiết kế luồng tàu, thiết kế nạo vét, thiết kế san lấp.