Phòng thí nghiệm Thuỷ lực và thực hành khảo sát thuỷ văn, Khoa Công trình

1. Thông tin chung

Phòng Thí nghiệm thủy lực và thực hành khảo sát thủy văn thuộc Khoa Công trình được đặt tại Phòng 303 - Tầng 2, Nhà A9, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Phòng Thí nghiệm thủy lực và thực hành khảo sát thủy văn được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng thế giới (WB) từ năm 2001 và được trang bị thêm 02 bộ thí nghiệm Thủy lực đại cương từ nguồn vốn đầu tư của Nhà trường.

2. Chức năng khai thác

2.1. Phòng Thực hành khảo sát thủy văn

Chức năng đào tạo:

-        Môn học: Thủy văn công trình, Khí tượng thủy - Hải văn;

-        Loại hình hoạt động: Thực tập;

-        Lưu lượng sinh viên: 03 - 05 lớp/năm;

-        Số lượng: 12 SV/ buổi lý thuyết; 20 SV/ chuyến thực tập.

Lao động sản xuất:

-        Khảo sát hải văn Cảng Cái Lân;

-        Khảo sát hải văn biển Nghi Sơn - Thanh Hóa;

-        Đo đạc thông số thủy văn khu vực cầu tàu Cantex - Đình Vũ, Hải Phòng.

2.2. PTN Thủy lực đại cương

Có chức năng đào tạo:

-        Môn học: Thủy lực đại cương;

-        Loại hình hoạt động: Thí nghiệm;

-        Lưu lượng sinh viên: 03 lớp/năm;

-        Số lượng : 20 SV/ ca thí nghiệm.