Phòng mô phỏng đa chức năng hải đồ điện tử/RADAR/ARPA/GMDSS, Trung tâm HLTV